REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ

Definicje:

Formularz rejestracji – dostępny na stronie internetowej www.cybid.com.pl formularz umożliwiający utworzenie konta.
Formularz Zamówienia – dostępny na stronie internetowej formularz umożliwiający złożenie zamówienia.

Dzień roboczy – dzień (jeden) od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym usługodawcy oznaczony indywidualną nazwą (tzw. loginem) oraz hasłem, w którym są gromadzone dane usługobiorcy w tym informacje o złożonych zamówieniach.

Sklep internetowy – działający w domenie www.cybid.com.pl sklep internetowy usługodawcy Zamówienie – stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktu ze sprzedawcą oświadczenie woli Klienta.

§1 Wstęp

1. Sprzedaż internetowa dostępna jest pod adresem www.cybid.com.pl prowadzona jest przez firmę:

CYBID spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 15c lok. L2, 31-234 Kraków
NIP: 678-24-04-989
REGON: 351339376
Numer KRS: 0000539139 – Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru SądowegoZwaną w dalszej części Regulaminu CYBID.

 

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sprzedaż internetowa prowadzona jest na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze sprzedaży internetowej (za pośrednictwem Internetu), składania Zamówień, zawierania Umów sprzedaży orazdostawy produktów.
 3. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 4. Ceny podane na stronie internetowej są cenami netto.
 5. Produkty dostępne w sprzedaży internetowej są wolne od wad fizycznych i prawnych dopuszczonych do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze sprzedaży internetowej za pośrednictwem Internetu:
  Przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej z włączoną obsługą języka javascript. Przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą języka javascript;
 7. Wszelkie nazwy i znaki handlowe umieszczone na stronach internetowych Sklepu są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli.
 8. Informacje o Produktach prezentowane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 9. Do każdego zakupu wystawiana jest faktura VAT.

§3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zamówienia można dokonać w następujący sposób:
  1. na stronie internetowej www.cybid.com.pl wypełniając formularz Zamówienia;
  2. pocztą elektroniczną: wysyłając na adres biuro@cyborgidea.com.pl Zamówienie, zawierające dane niezbędne do jego realizacji wymagane w formularzu zamówienia.
  3. telefonicznie: składając Zamówienie pod numer 12 665 40 10
  4. faksem: wysyłając pod numer 12 665 40 11 Zamówienie, zawierające dane niezbędne do jego realizacji.
 2. W celu złożenia Zamówienia na stronie internetowej, należy dokonać rejestracji oraz wyboru Produktów podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty i informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu.
 3. W trakcie procedury Zamawiania należy wypełnić wszystkie wymagane pola w Formularzu Zamówienia.
 4. Do zakończenia procedury Zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu Sklepu,Polityki Prywatności oraz pozostałych zgód.
 5. Procedura składania Zamówienia kończy się w chwili naciśnięcia przycisku„Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 6. W trakcie składania Zamówienia (do chwili naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”) istnieje możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zmian w zakresie wyboru Produktów.
 7. Złożenie Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży z firmąCYBID.
 8. Po złożeniu Zamówienia na adres e-mailowy Klienta, który został podany w Zamówieniu przesłana zostaje automatyczna wiadomość e-mail potwierdzającą złożone Zamówienie.
 9. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia, o której mowa w §3 pkt. 8.

§4 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I DOSTAWA PRODUKTÓW

Czas realizacji Zamówienia wynosi do 10 dni roboczych od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia oraz wpłynięcia należności na rachunek bankowy CYBID (w przypadku przedpłaty przelewem).

 1. Zamówione Produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem dostawcy wybranego prze Klienta, na adres wskazany w formularzu Zamówienia lub dostarczane są do Klienta w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Klienta.
 2. Zamówiony Produkt wysyłany jest za pośrednictwem firm wysyłkowych – Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub udostępniany do odbioru przez Klienta w siedzibie CYBID.
 3. W przypadku dostarczania Produktu za pośrednictwem dostawcy, odbierając przesyłkę Klient, będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, ma prawo do sprawdzenia czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu mechanicznemu i czy jest kompletne. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niekompletności przesyłki, można sporządzić Protokół Szkody w obecności pracownika firmy kurierskiej, Poczty Polskiej lub listonosza. Protokół powinien wówczas być przygotowany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podpisanych przez Klienta oraz pracownika firmy kurierskiej, Poczty Polskiej lub listonosza.
 4. W przypadku dostarczania Produktu za pośrednictwem dostawcy, odbierając przesyłkę Klient, niebędący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zobowiązany jest do sprawdzenia czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu mechanicznemu i czy jest kompletne. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niekompletności przesyłki, obligatoryjne jest sporządzenie Protokołu Szkody, spełniającego warunki opisane w §4 pkt. 6. Sporządzony przy odbiorze przesyłki Protokół Szkody jest podstawą postępowania reklamacyjnego.

§5 PŁATNOŚCI

1. Klient może dokonać płatności za zakupione Produkty w następujący sposób:
a. gotówką przy odbiorze Produktu – w przypadku odbioru osobistego w siedzibie CYBID;
b. przelewem na rachunek bankowy CYBID.

§6 REKLAMCJE

 1. W przypadku niezgodności produktu z umową Klient może odesłać do CYBID reklamowany produkt wraz z opisem niezgodności. Koszt wysyłki pokrywa Klient. Adres, pod który Klient winien odesłać produkt: CYBID spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 15c,lok. L2, 31-234 Kraków
 2. Reklamacje rozpatrywane są w terminie maksymalnie 14 dni roboczych od momentu zwrotu produktu wraz z opisem niezgodności.
 3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego produktu bądź usunięcia niezgodności, koszt dostawy ponosi CYBID.
 4. W przypadku wdania się w spór ze CYBID w związku z obsługą reklamacji produktu Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów.

§7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
 2. Warunkiem skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy jest przekazanie przez Klienta informacji (na adres CYBID spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 15c lok.L2, 31-234 Kraków, tel. 12 665 40 10, fax 12 665 40 11, email: biuro@cyborgidea.com.pl) o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przed upływem terminu określonego w §7 pkt. 1.
 1. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w poniższych przypadkach:
  1. gdy przedmiotem umowy sprzedaży są programy komputerowe, bądź nagrania wizualne lub dźwiękowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  2. gdy przedmiotem umowy jest wykonanie usługi i została ona w pełni wykonana,
  3. gdy przedmiotem umowy sprzedaży są rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu zakupionego Produktu na adres Sklepu (w ciągu 14 dni od dnia, w którym Klient przekazał informację o odstąpieniu od Umowy zgodnie z §7 pkt. 2). Termin jest zachowany, jeśli Klient odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 3. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (opakowania i odesłania) na adres CYBID ponosi Klient.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego Produktu, jeżeli jest ono wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy CYBID dokona zwrotu wszystkich otrzymanych od Klienta płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient przekazał informację o odstąpieniu od Umowy zgodnie z §7 pkt. 2.
 6. CYBID może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Produktu lub dowodu jego odesłania (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej).

§8 GWARANCJA JAKOŚCI

 1. W przypadku Produktów, prezentowanych w sprzedaży internetowej których producentem jest CYBID, spółka udziela na nie własnej gwarancji. W przypadku Produktów pozostałych obowiązuje gwarancja Producenta.
 2. Warunki udzielanej gwarancji dla Produktów prezentowanych w sprzedaży internetowej określone są w umowach licencyjnych lub dokumentach gwarancyjnych poszczególnych Produktów.

§9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych przez CYBID znajdują się w Polityce Prywatności.

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozstrzyganie sporów pomiędzy CYBID a Klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu miejscowo zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. W razie zaistnienia sporu pomiędzy CYBID a Klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, Klient może skorzystać również z pozasądowych, polubownych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy CYBID a Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, jest sąd właściwy ze względu na siedzibę CYBID.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta i inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 
CYBID © Wszelkie prawa zastrzeżone.
0