Polityka prywatności

Polityka prywatności zgodna z RODO

CEL PRZETWARZANIA DANYCH W CYBID

CYBID przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 1. podjęcia na żądanie drugiej strony działań zmierzających do zawarcia umowy z CYBID (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO);

 2. realizacji zawartej z CYBID umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO);

 3. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na CYBID w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c) Rozporządzenia RODO);

 4. marketingu i promocji, produktów i usług oferowanych przez CYBID (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO);

 5. wewnętrznych celów administracyjnych CYBID, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego CYBID (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO).

UDOSTĘPNIANIE DANYCH INNYM ODBIORCOM

W związku z przetwarzaniem danych wskazanych w punkcie „CEL PRZETWARZANIA DANYCH W CYBID”, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych. Odbiorcami danych mogą być w szczególności:

 1. księgowość CYBID,

 2. instytucje administracji państwowej i inne podmioty upoważnione do odbioru danych

  osobowych na podstawie stosownych przepisów prawa lub uprawnień.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ CYBID

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie „CEL PRZETWARZANIA DANYCH W CYBID” celów przetwarzania, tj.:

 1. w zakresie realizacji zawartej z CYBID umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;

 2. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na CYBID w związku z prowadzeniem działalności irealizacją zawartych umów, przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez CYBID;

 3. w zakresie marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez CYBID, przez okres do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie;

 4. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów CYBID stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

 1. W związku z przetwarzaniem przez CYBID danych osobowych przysługuje:

  1. 1)  prawo dostępu do swoich danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

  2. 2)  prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia

   RODO;

  3. 3)  prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

  4. 4)  prawodoograniczeniaprzetwarzaniadanych,napodstawieart.18Rozporządzenia

   RODO;

  5. 5)  prawodowniesieniasprzeciwuwobecprzetwarzaniadanych,napodstawieart.21

   Rozporządzenia RODO;

  6. 6)  prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO.

 2. W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia RODO, zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

 3. W przypadkach uznania, że przetwarzanie przez CYBID danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od 25 maja 2018 r do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych.

ODMOWA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z CYBID, podanie danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy z CYBID.

(+48)12 665 40 10

biuro@cyborgidea.com.pl
ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 15c
lok. L2 / 31-234 Kraków

CYBID © Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie: THXman