Projekty w realizacji

„Wielobryłowy model ciała człowieka do analizy wypadków drogowych.” 

Nr. Projektu: POIR.01.01.01-00-0758/16

Cel Projektu i planowane efekty: Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych niezbędnych do opracowania, walidacji oraz implementacji w programie V-SIM przeznaczonym symulacji ruchu i zderzeń pojazdów wielobryłowego modelu człowieka. Program w wersji wyposażonej w opracowany moduł umożliwiać będzie  rekonstrukcję i analizę zdarzeń z udziałem niechronionych uczestników ruchu (piesi, rowerzyści, motocykliści), analizę zachowania kierowcy/pasażera i wspomagającego identyfikację kierującego pojazdem. Zaplanowane w ramach przedsięwzięcia działania i interdyscyplinarne, innowacyjne badania dostarczą danych i parametrów dla stworzenia modelu, opisania kinematyki ciała w przestrzeni 3D oraz pozyskanie parametrów biomechanicznych. Przeprowadzone zostaną też prace badawcze z obszaru modelowania matematycznego i metod numerycznych, modelowania 3D i opracowania zaawansowanych algorytmów komputerowych.

Wartość projektu: 4 019 584,20 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 3 068 916,60 PLN
Okres realizacji: 2017-2020

„System oznaczania, ewidencji oraz śledzenia obiegu materiału dowodowego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii geoinformacyjnych” 

Nr. Projektu: POIR 04.01.04-00-0119/15

Cel Projektu i planowane efekty: Projekt przewiduje integrację nowoczesnych technologii geoinformacyjnych oraz technik automatycznej identyfikacji na potrzeby oznaczania i ewidencji materiału dowodowego. Będzie pierwszym, w którym w oznakowaniu dowodu  kodowana będzie informacja o pierwotnej lokalizacji na miejscu zdarzenia. Akwizycja danych o lokalizacji śladu będzie mogła być prowadzona zarówno tradycyjnymi technikami, jak i i przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii w postaci tachimetrów, odbiorników systemu RTK GNNS, latających platform (drona), skanera laserowego lub ze światłem strukturalnym oraz danych pobieranych z zewnątrz, jak ortofotomapy. Wykorzystanie kodowanych markerów fotogrametrycznych zautomatyzuje proces przetwarzania zdjęć z miejsca zdarzenia. Nadrzędnym celem projektowanego systemu jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia błędów w jednoznacznym oznaczaniu śladu,  zautomatyzowanie nadzoru nad jego późniejszym obiegiem oraz zapewnienie gwarancji jego bezpieczeństwa. System zaprojektowany zostanie z uwzględnieniem wymagań już funkcjonujących w służbach mundurowych rozwiązań i ma zapewnić efektywne wykorzystanie zasobów, przeszkolonych kadr i poczynionych wcześniej inwestycji. Zapewniona zostanie też kompatybilność i możliwość cyfrowego przepływu danych zgromadzonych na miejscu zderzenia do innych używanych na etapie analizy zdarzeń specjalistycznych systemów tj. narzędzi przeznaczonych do symulacji przebiegu i rekonstrukcji wypadków drogowych czy też wizualizacji i animacji scenariuszy kryminalistycznych, jakimi posługują się eksperci i biegli w Polsce.

Wartość projektu: 2 706 678 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 143 475,10 PLN
Okres realizacji: 2016-2019

Projekty zrealizowane

„Opracowanie algorytmów przetwarzania chmury punktów na potrzeby programu do dokumentacji miejsc zdarzeń oferowanego przez CYBID”

Nr  projektu: RPMP.01.02.03-12-0393/16. 

Cel projektu: Przeprowadzenie badań których wynikiem było opracowanie zaawansowanych algorytmów matematycznych, które realizują import chmury punktów ze skanera laserowego, odpowiadają za łączenie chmur punktów powstałych w wyniku skanowania laserowego z różnych stanowisk, wyznaczają wektor dla każdego punktu chmury pochodzącej ze skanowania laserowego, upraszczają chmury punktów poprzez wyrównanie jej gęstości przestrzennej, odszumiają chmurę punktów poprzez identyfikację i usunięcie pojedynczych punktów oddalonych od pozostałych. Algorytmy te zostały zaimplementowane do oprogramowania CYBID przeznaczonego do dokumentacji miejsc zdarzeń i prowadzenia ich rekonstrukcji.

Wartość dofinansowania: 89 100 PLN
Okres realizacji: 30.10.2016 -30.10.2017 
Projekt dofinansowywany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projektu został zrealizowany w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na Innowacje.

 

"Rekonstrukcja przebiegu zdarzenia na podstawie wyglądu śladów krwawych"

Nr  projektu: DOBR/0006/R/ID1/2012/03. 

Rodzaj projektu:  Projekt z zakresu badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz bezpieczeństwa i obronności Państwa. 
Cel projektu:  Projekt miał za zadanie opracowanie nowoczesnych rozwiązań wspomagających analizę śladów krwi ujawnionych na miejscu zdarzenia z wykorzystaniem technologii skanowania 3D. W ramach realizacji projektu opracowano mobilną platformę wyposażoną w system skanowania wykorzystujący świetlenie strukturalne, moduł dokumentacji oparty o technologię SfM (Structure from Motion) oraz  moduł analizy śladów krwawych.
Zadania CYBID:  Nasza firma odpowiedzialna była za modułu  programistycznego odpowiadającego za analizę i identyfikację parametrów geometrycznych plam krwawych na podstawie ich cyfrowego obrazu. Uzyskane parametry geometryczne wykorzystywane są w późniejszej rekonstrukcji zdarzeni.

Instytucja finansująca:  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Okres realizacji:  2013-2017
Skład Konsorcjum realizującego projekt:
Politechnika Warszawska (Lider projektu)
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji (Lider projektu),
Uniwersytet Warszawski,
CYBID sp. z o.o. sp.k.

 

 

 

„Opracowanie systemowych rozwiązań wspomagających prowadzenie dochodzeń popożarowych wykorzystujących nowoczesne technologie w tym narzędzia techniczne i informatyczne”

Nr projektu: DOBR-BIO4/050/13009/2013 

Rodzaj projektu:  Projekt z zakresu badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz bezpieczeństwa i obronności Państwa. 
Cel projektu:  Celem realizacji projektu było opracowanie innowacyjnego systemu organizacji dochodzeń popożarowych w Polsce oraz opracowanie narzędzi technicznych i informatycznych podnoszących ich efektywność.
Zadania CYBID:  Nasza firma odpowiedzialna była za realizację zadań związanych z opracowaniem narzędzia do wspomagania dokumentacji miejsc pożarów oraz zadań związanych z wykonaniem wizualizacji pożarów testowych. Opracowany został moduł/program zoptymalizowany do sporządzania szkiców i planów sytuacyjnych pogorzelisk oraz wykonana została przy użyciu technologii fotorealistycznych wizualizacja i dokumentacja pożarów  testowych.

Instytucja finansująca:  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Czas realizacji:  2013-2016
Skład Konsorcjum realizującego projekt:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej (Lider),

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji,
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy,
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu,
CYBID sp. z o.o. sp.k.

„Narzędzie wspomagające prowadzenie postępowania przygotowawczego i wykonywanie czynności w procesie wykrywczym poprzez odtwarzanie wyglądu miejsc zdarzenia i okoliczności zdarzenia”

Nr projektu: DOBR-BIO4/0005/13287/2013

Rodzaj projektu:  Projekt z zakresu badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz bezpieczeństwa i obronności Państwa. 
Cel projektu:  Celem realizacji projektu było opracowanie technologii wspomagającej działania organów prowadzących postępowania przygotowawcze, począwszy od czynności przeprowadzanych na miejscu zdarzenia, poprzez weryfikację wersji kryminalistycznych, po opracowanie opinii biegłego. Stworzona platforma umożliwia między innymi: wirtualne oględziny zabezpieczonego miejsca zdarzenia na każdym etapie prowadzonego postępowania i wizualizację najbardziej prawdopodobnych wersji kryminalistycznych. Ujednolicony sposób dokumentacji śladów, pozwoli na wyeliminowanie ewentualnych błędów w ich ocenie. Narzędzie to umożliwia także prezentację materiału dowodowego i opinii biegłych przed sądem.
Zadania CYBID:  Nasza firma odpowiedzialna była za realizację modułów wizualizacji 2D i 3D miejsca zdarzenia i jego otoczenia oraz moduł generowania i wizualizacji scenariuszy kryminalistycznych. Opracowaliśmy także bazę danych wyposażoną w interfejsy umożliwiające gromadzenie wszelkich danych o miejscu zdarzenia i jego otoczeniu.

Instytucja finansująca:  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Okres realizacji:  2013-2015
Skład Konsorcjum realizującego projekt:
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji (Lider projektu),

Politechnika Warszawska,
Uniwersytet Warszawski,
Wojskowa Akademia Techniczna,
CYBID sp. z o.o. sp.k.

 

Inne projekty

Projekt nr INNOTECH-K1 /HI1/23/159024/ NCBR/12 „Opracowanie systemu rejestracji geometrii otoczenia oraz lokalizacji śladów w przestrzeni 3D na potrzeby kryminalistycznej rekonstrukcji zdarzeń”.
Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu INNOTECH, ścieżka Hi-Tech. Realizacja 2011-04.2013.
Wynikiem realizacji tego projektu jest innowacyjny system do mapowania 3D miejsc zdarzeń eSURV (link do informacji o programie). System wspomaga pracę służb na miejscu zdarzeń drogowych i kryminalnych i umożliwia wykonanie szybkich i dokładnych pomiarów, opracowanie w pełni cyfrowej dokumentacji, wizualizacji 3D i rekonstrukcji zdarzenia.

Projekt nr MRPO.02.02.02-12-0031/10 „Poprawa konkurencyjności firmy CYBORG IDEA poprzez utworzenie nowoczesnego laboratorium badawczego”.
Projekt dofinansowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Działanie 2.2 „Wsparcie komercjalizacji badań naukowych”. Realizacja 2010-2011.MCP.
W ramach tego projektu utworzono nowoczesne laboratorium badań dynamiki ruchu pojazdów.
W laboratorium prowadzone są badania własne na potrzeby rozwoju oprogramowania oraz świadczone usługi badawcze wspomagające eksperymenty procesowe, sporządzanie opinii przez biegłych, badania prowadzone przez instytucje naukowe i badawcze.

Projekt nr 40/WDB/DPP/13 „Opracowanie dynamicznego modelu ciała ludzkiego”.
Projekt realizowany w ramach programu pilotażowego „Wsparcie w ramach dużego bonu” prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Dofinansowany w oparciu o rozporządzenie Ministra Gospodarki z 2.12.2006 w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi. W ramach projektu we współpracy z naukowcami z Instytutu Teleinformatyki Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej opracowano zaawansowany model ciała ludzkiego na potrzeby wspomagania rekonstrukcji wypadków drogowych. Opracowany model uwzględnia podział na kilkanaście nieodkształcalnych segmentów, parametry masowe, model więzów oraz model detekcji kontaktu i zderzeń pomiędzy segmentami i terenem lub nadwoziem i znajdzie zastosowanie w nowej wersji programu V-SIM (link do informacji o programie)

Projekt nr MARR/379/2012/DZPP „Staże pracowników naukowych w przedsiębiorstwie CYBORG IDEA – Projekt finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Wiedza, praktyka, kadry – klucz do sukcesu w biznesie”.
Realizacja w 2012 roku. Program realizowany przez Małopolską Agencje Rozwoju Regionalnego.
W ramach projektu naukowcy z Politechniki Krakowskiej opracowali między innymi zaawansowane matematyczne modele sprzęgła i układu napędowego. Modele te zostały zaimplementowane do nowych wersji programu V-SIM (link do informacji o programie).

Projekt badawczy „Badania opon w warunkach ekstremalnego hamowania dla różnych rodzajów ogumienia oraz typów i stanów nawierzchni” współfinansowany w ramach programu „Bon na innowacje” prowadzone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Realizacja w 2009 roku.
Projekt nr UDA-POIG.08.02.00-12-054/09-00 „Wdrożenie elektronicznego sytemu B2B w firmie CYBORG IDEA”. Projekt dofinansowany w ramach programu Innowacyjna Gospodarka działanie 8.2. „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Realizacja w 2010-2011 roku. PARP.

CYBID © Wszelkie prawa zastrzeżone.
0