Ważniejsze zrealizowane projektyProjekt nr 40/WDB/DPP/13 „Opracowanie dynamicznego modelu ciała ludzkiego”. Zrealizowany w ramach programu pilotażowego „Wsparcie w ramach dużego bonu” prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Dofinansowany w oparciu o rozporządzenie Ministra Gospodarki z 2.12.2006 w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi. W ramach projektu we współpracy z naukowcami z Instytutu Teleinformatyki Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej opracowano zaawansowany model ciała ludzkiego na potrzeby wspomagania rekonstrukcji wypadków drogowych. Opracowany model uwzględnia podział na kilkanaście nieodkształcalnych segmentów, parametry masowe, model więzów oraz model detekcji kontaktu i zderzeń pomiędzy segmentami i terenem lub nadwoziem i znajdzie zastosowanie w nowej wersji programu V-SIM.Projekt nr INNOTECH-K1 /HI1/23/159024/ NCBR/12 „Opracowanie systemu rejestracji geometrii otoczenia oraz lokalizacji śladów w przestrzeni 3D na potrzeby kryminalistycznej rekonstrukcji zdarzeń”. Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu INNOTECH, ścieżka Hi-Tech. Realizacja 2011-04.2013. Wynikiem realizacji projektu jest innowacyjny system do mapowania 3D miejsc zdarzeń eSURV . System wspomaga pracę służb na miejscu zdarzeń drogowych i kryminalnych i umożliwia wykonanie szybkich i dokładnych pomiarów, opracowanie w pełni cyfrowej dokumentacji, wizualizacji 3D i rekonstrukcji zdarzenia.Projekt nr MRPO.02.02.02-12-0031/10 „Poprawa konkurencyjności firmy CYBORG IDEA poprzez utworzenie nowoczesnego laboratorium badawczego”. Projekt dofinansowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Działanie 2.2 „Wsparcie komercjalizacji badań naukowych". Realizacja 2010-2011.MCP. W ramach projektu utworzono nowoczesne laboratorium badań dynamiki ruchu pojazdów. W laboratorium prowadzone są badania własne na potrzeby rozwoju oprogramowania oraz świadczone usługi badawcze wspomagające eksperymenty procesowe, sporządzanie opinii przez biegłych, badania prowadzone przez instytucje naukowe i badawcze.Projekt nr MARR/379/2012/DZPP ”Staże pracowników naukowych w przedsiębiorstwie CYBORG IDEA – Projekt finansowany w ramach w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Wiedza, praktyka, kadry – klucz do sukcesu w biznesie”. Realizacja 2012. Program realizowany przez Małopolską Agencje Rozwoju Regionalnego. W ramach projektu naukowcy z Politechniki Krakowskiej opracowali między innymi zaawansowane matematyczne modele sprzęgła i układu napędowego. Modele te zostaną zaimplementowane do nowych wersji programu V-SIMProjekt badawczy „Badania opon w warunkach ekstremalnego hamowania dla różnych rodzajów ogumienia oraz typów i stanów nawierzchni” współfinansowany w ramach programu „Bon na innowacje” prowadzone Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Realizacja 2009.Projekt nr UDA-POIG.08.02.00-12-054/09-00 „Wdrożenie elektronicznego sytemu B2B w firmie CYBORG IDEA”. Projekt dofinansowany w ramach programu Innowacyjna Gospodarka działanie 8.2 . „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Realizacja 2010-2011. PARP.

« wstecz

CYBID

NCBiR

parp

marr
CYBID