Titan 2.0

Program przeznaczony do analizy czasowo-przestrzennej przebiegu wypadku, z wizualizacją 2D/3D obiektów na tle środowiska ruchu. 

Titan 2.0

Program przeznaczony do analizy czasowo-przestrzennej przebiegu wypadku, z wizualizacją 2D/3D obiektów na tle środowiska ruchu.

Zasada działania

Program pozwala zrozumiale obrazować sytuacje drogowe, wzajemne położenie uczestników ruchu w sytuacji przedkolizyjnej oraz łatwo i szybko analizować wielowersyjne relacje czasowo – przestrzenne.  Kinematyczne, a nie symulacyjne odtwarzanie ruchu pieszych, pojazdów jedno i wielośladowych, poprzez proste zadawanie sekwencji torów ruchu sprawia, że praca z programem jest łatwa i szybka, a animacja wyników analizy graficznie przejrzysta.

Przestrzeń robocza TITAN 2.0 podzielona jest na dwie części:

 • WYKRES – odpowiadającą wykresowi czasowo-przestrzennemu,
 • SZKIC – odpowiadająca za wizualizację/animację ruchu.
  Zmiany wprowadzone na obiekcie na każdej ze stron ekranu automatycznie uwzględniane są w drugiej części.
 • Tabela sekwencji

  Program posiada wbudowane tabele eksperymentalnie wyznaczonych prędkości ruchu pieszych oraz pojazdów według różnych źródeł. Użytkownik może definiować różne parametry, a niektóre z nich program oblicza automatycznie.

  Wbudowane tabele prędkości ruchu pieszych, według różnych źródeł mogą być wykorzystane przy wyznaczeniu prawdopodobnej prędkości pieszego w przeprowadzanej analizie.
  Dane te uwzględniają wiek pieszego, jego płeć, a niejednokrotnie specjalne okoliczności towarzyszące ruchowi pieszego, takie jak np. prowadzenie lub niesienie na ręku dziecka, poruszanie się po spożyciu alkoholu itp.

  Ruch każdego z analizowanych obiektów składa się z odcinków (sekwencji), które charakteryzowane są przez następujące wartości:

  • czas w chwili początkowej Tp,
  • droga w chwili początkowej Sp,
  • kąt odchylenia toru w chwili początkowej Kp,
  • promień łuku R, po jakim porusza się obiekt (można uwzględnić ruch w lewo lub w prawo, co pozwala na symulację np. manewru „S”),
  • prędkość początkowa Vp,
  • czas trwania sekwencji T,
  • droga, która jest pokonywana w danej sekwencji – może to być:
   • S   (droga wzdłuż toru poruszania się obiektu),
   • Sx (rzut drogi wzdłuż wybranego kierunku),
   • Sy (rzut drogi na kierunek poprzeczny do wybranego),
  • początkowa wartość opóźnienia Ap,
  • końcowa wartość opóźnienia Ak. (gdy Ap = Ak ruch jest jednostajnie zmienny, a przy Ap = Ak = 0 jednostajny),
  • prędkość końcowa Vk.

  Użytkownik może zadać dowolne spośród wymienionych parametrów, a pozostałe zostaną wyliczone automatycznie o ile wprowadzone wartości  nie prowadzą do sprzeczności lub przekroczenia zadanych ograniczeń.

  Narzędzia

  Program posiada narzędzia do przeprowadzania analiz zdarzeń drogowych, widoczności, wzajemnego położenia oraz wpływu innych czynników na przebieg zdarzenia. Umożliwia również tworzenie wykresów analiz czasowo-przestrzennych.

  Analizy zdarzeń drogowych typu pojazd – pieszy i pojazd – pojazd (jedno lub wielośladowy), w których istotą jest np. obliczanie prędkości ruchu na podstawie parametrów tego ruchu (drogi hamowania i opóźnienia hamowania). Obliczenia uwzględniają ruch jednostajny oraz niejednostajny ze stałym lub zmiennym przyspieszeniem/opóźnieniem.

  Analizy widoczności z pozycji uczestnika lub świadka zdarzenia z uwzględnieniem możliwości chwilowego lub stałego przysłonięcia tej widoczności przez pojazdy, osoby piesze, czy elementy drogi (drzewa, ogrodzenia, zabudowania, itp.).

  Wykonywanie  „klasycznych” wykresów analizy czasowo – przestrzennej z możliwością graficznego, animacyjnego prezentowania ruchu uczestników zdarzenia drogowego 2D/3D w środowisku przedstawiającym drogę ze wszystkimi jej elementami (drogę np. ze skrzyżowaniami o dowolnej konfiguracji, z pełnym pionowym i poziomym oznakowaniem), a więc w sposób łatwy do zrozumienia i zinterpretowania przez strony postępowania (sąd, prokuratora, prowadzącego postępowanie, oskarżonego, pokrzywdzonego, itd.).

  Wyznaczanie wzajemnego położenia uczestników zdarzenia, z możliwością określenia zakresu dopuszczalnych rozwiązań (np. odległości samochodu od miejsca potrącenia pieszego w chwili wkroczenia pieszego na jezdnię).

  Wizualizacja możliwości wpływu warunków atmosferycznych i związanych z oświetleniem naturalnym na widzialność w widoku 3D (można zdefiniować takie parametry środowiska jak zakres widzialności poziomej w zależności od pory doby oraz występowania typowych zjawisk atmosferycznych – opadów czy zamglenia).

  Parametry globalne środowiska pozwalają definiować zakres widzialności poziomej w zależności od pory doby oraz występowania różnorodnych zjawisk atmosferycznych w postaci opadów czy zamglenia. Zakres widzialności jest wizualizowany dla widoku 3D w przestrzeni trójwymiarowej.

  Animacja

  Animacja może być obserwowana w rzucie z góry 2D lub w postaci wizualizacji 3D i być prowadzona na tle odwzorowanego graficznie środowiska ruchu.
  W oknie wykresu podczas animacji przebiegu analizy czasowo-przestrzennej wyświetlana jest linia obrazująca aktualny przebieg animacji przesuwająca się względem osi czasu. Z jej aktualnej pozycji na osi czasu można odczytać wartość czasu animacji. Ta sama wielkość wyświetlana jest na pasku animacji w oknie zegara.
  Na torze ruchu obiektu zastosowano znaczniki (punkty charakterystyczne) odpowiadające zmianom parametrów ruchu zgodnie z sekwencjami ruchu zapisanymi w wierszach tabeli.

  Statyczna sylwetka

  Funkcja Statyczna sylwetka umożliwia dodanie do szkicu obiektu graficznego. Za jej pomocą można oznaczyć położenie pojazdu, uczestników ruchu, roślin, zwierząt, śladów ujawnionych na miejscu zdarzenia i wiele innych elementów. Bogata biblioteka symboli pozwala lepiej odtworzyć daną sytuację wzbogacając rysunek o wyglądające bardziej realistyczne obiekty.

  Raport

  Automatyczne generowanie raportu zawierającego wyniki przeprowadzonej analizy. Wydruk czytelnych, kolorowych wykresów przebiegu ruchu obiektu wraz z naniesionymi komentarzami.Zapis wideo z przeprowadzonej analizy w widoku 2D lub 3D. Eksport wyników analizy do innych programów graficznych.

  CYBID © Wszelkie prawa zastrzeżone.
  0