CRIME PLAN 1.0

Specjalistyczny program pozwalający na opracowywanie szkiców, planów sytuacyjnych oraz wizualizacji 3D miejsc zbrodni. Zawiera narzędzia, moduły oraz biblioteki dedykowane odwzorowaniu wyglądu miejsc zbrodni, a także relacji przestrzennych otoczenia, obiektów i ujawnionych śladów. Umożliwia wykorzystywanie danych eSURV, danych w postaci chmur punktów, zdjęć itp. 

CRIME PLAN 1.0

Specjalistyczny program pozwalający na opracowywanie szkiców, planów sytuacyjnych oraz wizualizacji 3D miejsc zbrodni. Zawiera narzędzia, moduły oraz biblioteki dedykowane odwzorowaniu wyglądu miejsc zbrodni, a także relacji przestrzennych otoczenia, obiektów i ujawnionych śladów. Umożliwia wykorzystywanie danych eSURV, danych w postaci chmur punktów, zdjęć itp.

Rekonstrukcja zdarzenia

Proces projektowania odbywa się w środowisku 2D, na bazie którego generowana jest wizualizacja 3D. Program zawiera dedykowane moduły oraz biblioteki umożliwiające szybkie i sprawne odwzorowanie geometrii pomieszczeń i budynków wraz z ich umeblowaniem i wyposażeniem. Wśród nich znajdują się m. in. moduł rysowania ścian, wyboru różnej stolarki okiennej i drzwiowej, a także typów dachów,  zmiany pozycji ciała człowieka itp.

Opcja przeźroczystości szyb i okien pozwalająca na wizualizację i weryfikację m.in. zakresu widzenia i możliwości obserwacji dla osób znajdujących się wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczeń. Dodatkowym udogodnieniem jest opcja wizualizacji różnego stanu atmosfery i pory dnia.

Pozycja obserwatora może zostać ustalona w dowolnym punkcie dokumentowanej sceny. Pozwala to na przejrzyste prezentowanie materiału dowodowego oraz weryfikację zeznań świadków. Narzędzie to posiada wiele opcji m. in. możliwość wyświetlania jednocześnie kilku pozycji obserwacji sceny, zarządzanie punktami obserwacji czy też ich edycji.

Automatyczne generowanie w pełni metrycznego rzutu krzyżowego na podstawie przygotowanego modelu lub chmury punktów. Użytkownik może dowolnie definiować osie przekroju.

Infrastruktura budowlana

Zaawansowane moduły do projektowania infrastruktury budowlanej. Narzędzia do projektowania ścian, drzwi, okien, schodów czy stropów i dachów pozwalają odwzorować miejsce zdarzenia z dużą szczegółowością.

Funkcja budowania ścian pozwala na wprowadzenie do rysunku elementu w kształcie prostopadłościanu, którego geometria utożsamiana jest z pojedynczą ścianą budynku. Użytkownik może dowolnie modyfikować jej wygląd w widoku 2D i 3D. Automat łączący kolejno wprowadzane, przecinające się ściany.

Narzędzie umożliwiające tworzenie obszarów w obrębie ściany, w których zostanie wykonany otwór.

Funkcja umożliwiająca dodawanie do istniejącej ściany otworów drzwiowych i okiennych. Możliwość definiowania typu, geometrii oraz wyglądu 2D i 3D.

Narzędzie do dodawania różnych typów schodów. Rozbudowane możliwości edycyjne – definiowanie wymiarów całej konstrukcji oraz poszczególnych stopni, typu konstrukcji, poręczy, kolorystyki, położenia.

Możliwość dodawania dwóch typów filarów: okrągłych i prostokątnych.

Narzędzia do dodawania różnych typów dachów i generowania dowolnej powierzchni zamkniętej, którą można umieścić na wybranej wysokości. Możliwość zmiany geometrii dachu, kolorystyki, konturu i wypełnienia.

Infrastruktura drogowa i elementy terenu

Specjalne funkcje i biblioteki wspomagające dokumentowanie terenu i otoczenia budynków.
Narzędzia umożliwiające wprowadzanie elementów infrastruktury drogowej. Pozwalają na projektowanie rozbudowanych odcinków dróg i skrzyżowań.

Szczegółowy opis funkcji dostępny w zakładce PLAN

Import

Wprowadzanie innych dodatkowych informacji pozyskanych na miejscu zdarzenia w postaci plików eSURV, zdjęć, danych fotogrametrycznych, a także obsługa danych WMS.

Szczegółowy opis funkcji dostępny w zakładce PLAN

Import danych pomiarowych pozyskanych za pomocą systemu mapowania 3D eSURV.

Możliwość dodawania do sceny zdjęć wykonanych na miejscu zdarzenia. Wcześniej poddane przekształceniu fotogrametrycznemu zdjęcia mogą zostać wkomponowane do widoku płaszczyzny ścian lub podłóg.

Funkcja obsługi danych WMS. Możliwe jest zaimportowanie ortofotomap bezpośrednio z dostępnych serwisów internetowych tj.: geoportal, GoogleTM Maps, Zumi czy BingTM Maps.

Położenie ciała

Specjalny moduł położenia ciała umożliwiający pozycjonowanie sylwetki człowieka. Uniwersalne postacie kobiety i mężczyzny z możliwością zadawania parametru wzrostu. Podział ciała na 55 ruchomych części, co pozwala na ich dowolne ustawienie czy przedstawienie sylwetki w postaci rozczłonkowanej.

Biblioteki sylwetek 2D i modeli 3D

Dodawanie różnego typu obiektów graficznych w postaci sylwetek 2D. Rozbudowana biblioteka obiektów 3D, które skategoryzowano wg odpowiednich kategorii, m. in. : meble (z możliwością otwierania drzwi), wyposażenie pomieszczeń, broń, wyposażenie laboratorium, instalacje, pojazdy, odzież i obuwie, narzędzia itp.

Chmura punktów

Import chmury punktów z naziemnego skaningu laserowego w różnych formatach. Może ona następnie służyć jako podstawa sporządzania planu 2D bądź szkicu, do prowadzenia pomiarów lub jako gotowy element wizualizacji 3D.

Zautomatyzowane tworzenie szkicu 2D i wizualizacji 3D na podstwie chmury punktów. Wybrane przekroje chmury są idealnym podkładem do rysowania rozkładu pomieszczeń i wyposażenia ich wnętrz. Tak przygotowany, w pełni metryczny rysunek może zostać wykorzystany jako dokument procesowy.

Narzędzie do szybkiego i precyzyjnego pozycjonowania obiektów w scenie 3D. Aby zapewnić czytelność wydruku na szkicu 2D są one przedstawiane w postaci grafiki wektorowej.

Inne mechanizmy

CRIME PLAN jest  wyposażony w mechanizmy ułatwiające przygotowywanie dokumentacji zdarzenia kryminalnego. Każdy użytkownik może przystosować program do swoich indywidualnych potrzeb.

Każdy użytkownik programu posiada możliwość przystosowania interfejsu do własnych wymagań. Dzięki mobilnym paskom narzędzi, listwom menu i dokowaniu okien praca w środowisku Crime PLAN jest znacznie prostsza i szybsza.

Projektując środowisko graficzne użytkownik może korzystać z dowolnie zdefiniowanych warstw obiektów. Takie podejście pozwala zachować przejrzystość szkicu i ułatwia pracę z bardziej skomplikowanymi projektami.

CYBID © Wszelkie prawa zastrzeżone.
0